Demo

Interpreting CNN Knowledge via an Explanatory Graph
Quanshi Zhang, Ruiming Cao, Feng Shi, Ying Nian Wu, and Song-Chun Zhu
AAAI, 2018

Growing Interpretable Part Graphs on ConvNets via Multi-Shot Learning
Quanshi Zhang, Ruiming Cao, Ying Nian Wu, and Song-Chun Zhu
AAAI, 2017

 

Mining Object Parts from CNNs via Active Question-Answering
Quanshi Zhang, Ruiming Cao, Ying Nian Wu, and Song-Chun Zhu
CVPR, 2017

 

Object Discovery: Soft Attributed Graph Mining
Quanshi Zhang, Xuan Song, Xiaowei Shao, Huijing Zhao, and Ryosuke Shibasaki
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 38(3):532-545, 2016

Attributed Graph Mining and Matching: An Attempt to Define and Extract Soft Attributed Patterns
Quanshi Zhang, Xuan Song, Xiaowei Shao, Huijing Zhao, and Ryosuke Shibasaki
CVPR, 2014

 

 

 

When 3D Reconstruction Meets Ubiquitous RGB-D Images
Quanshi Zhang, Xuan Song, Xiaowei Shao, Huijing Zhao, and Ryosuke Shibasaki
CVPR, 2014

 

 

Mining And-Or Graphs for Graph Matching and Object Discovery
Quanshi Zhang, Ying Nian Wu, and Song-Chun Zhu
ICCV, 2015

 

Category Modeling from just a Single Labeling: Use Depth Information to Guide the Learning of 2D Models
Quanshi Zhang, Xuan Song, Xiaowei Shao, Huijing Zhao, and Ryosuke Shibasaki
CVPR, 2013

 

Unsupervised Skeleton Extraction and Motion Capture from 3D Deformable Matching
Quanshi Zhang, Xuan Song, Xiaowei Shao, Ryosuke Shibasaki, and Huijing Zhao
Neurocomputing, Elsevier, pp.170-182, 2013

 

Start from Minimum Labeling: Learning of 3D Object Models and Point Labeling from a Large and Complex Environment
Quanshi Zhang, Xuan Song, Xiaowei Shao, Huijing Zhao, and Ryosuke Shibasaki
ICRA, 2014

 

Unsupervised 3D Category Discovery and Point Labeling from a Large Urban Environment
Quanshi Zhang, Xuan Song, Xiaowei Shao, Huijing Zhao, and Ryosuke Shibasaki
ICRA, 2013